bất ổn định
câu, diễn đạt
1.ふあんてい 「不安定」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẤTフ、ブ
ĐỊNHテイ、ジョウ
ANアン