bất thần
1.ふいに 「不意に」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẤTフ、ブ
Ý