bất thình lình biến mất đi đâu đó
câu, diễn đạt
1.どこへともなく​​

Thảo luận, đóng góp