bất thình lình xuất hiện
câu, diễn đạt
1.どこからともなく​​

Thảo luận, đóng góp