bát to
danh từ
1.はち 「鉢」​​
2.ボール​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bát to

1. bát nấu
料理用の鉢

Kanji liên quan

BÁTハチ、ハツ