bát tộ bằng sắt
câu, diễn đạt
1.てっぱち 「鉄鉢」 [THIẾT BÁT]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THIẾTテツ
BÁTハチ、ハツ