bất toàn
1.ふかんぜん 「不完全」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẤTフ、ブ
HOÀNカン
TOÀNゼン