bất trắc
1.ふそく 「不測」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẤTフ、ブ
TRẮCソク