bất tử
tính từ
1.ふじみ 「不死身」​​
2.ふし 「不死」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẤTフ、ブ
TỬ
THÂNシン