bầu không khí bị ô nhiễm
1.たいきおせん 「大気汚染」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

Ô
NHIỄMセン
KHÍキ、ケ
ĐẠIダイ、タイ