bầu lại
danh từ
1.かいせん 「改選」​​
động từ
2.かいせん 「改選する」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bầu lại

1. bầu lại thành viên hội đồng quản trị
役員改選
2. duy trì thế lực trước khi tái bầu cử (bầu cử lại)
改選前の勢力を維持する
3. duy trì ~ ghế trong quốc hội trước khi bầu lại
改選前の_議席を維持する
4. Người ta dự định một nửa số ủy viên sẽ được bầu lại vào mùa thu này.
この秋に委員の半数が改選される予定だ。

Kanji liên quan

TUYỂNセン
CẢIカイ