bầu trời phương Đông
câu, diễn đạt
1.とうてん 「東天」 [ĐÔNG THIÊN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THIÊNテン
ĐÔNGトウ