bày đặt
động từ
1.ならべる 「並べる」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỊNHヘイ、ホウ