bé...
danh từ
1.ちゃん​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bé...

1. bé Lan
ランちゃん