bệ
danh từ
1.だい 「台」​​
2.ぶたい 「舞台」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐÀIダイ、タイ
ブ、ム