bề dưới
1.したがわ 「下側」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HẠカ、ゲ
TRẮCソク