bề mặt cứng của một con đường
câu, diễn đạt
1.ほそう 「舗装」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHỐ
TRANGソウ、ショウ