bé tẹo
tính từ
1.ねこのひたい 「猫の額」 [MIÊU NGẠCH]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NGẠCHガク
MIÊUビョウ