bê tha
tính từ
1.ほうじゅう 「放縦」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TUNGジュウ
PHÓNGホウ、-っぱな.し