bê tông phủ nhựa đường
câu, diễn đạt
1.アスコン​​

Thảo luận, đóng góp