bè trầm
danh từ
1.カンタータ​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bè trầm

1. hát bài hát với tiết tấu bè trầm của Vivaldi
ビバルディのカンタータから成る演目を歌う