bến cảng nhân tạo
câu, diễn đạt
1.じんこうこう 「人工港」 [NHÂN CÔNG CẢNG]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CÔNGコウ、ク、グ
NHÂNジン、ニン
CẢNGコウ