bến cảng tự nhiên
câu, diễn đạt
1.てんねんこう 「天然港」 [THIÊN NHIÊN CẢNG]​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bến cảng tự nhiên

1. trên thế giới cảng tự nhiên là một trong các cảng được coi là rất quan trọng
天然港としては世界でもっとも重要な港のひとつである。

Kanji liên quan

THIÊNテン
NHIÊNゼン、ネン
CẢNGコウ