bến chính
danh từ
1.ホームターミナル​​

Thảo luận, đóng góp