bên cùng cộng tác chính
câu, diễn đạt
1.おおて 「大手」 [ĐẠI THỦ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỦシュ、ズ
ĐẠIダイ、タイ