bến cuối cùng
câu, diễn đạt
1.しゅうてん 「終点」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐIỂMテン
CHUNGシュウ