bên trắng
danh từ
1.しろ 「白」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bên trắng

1. bên mạnh dùng quân trắng
強い方は白を持つ

Kanji liên quan

BẠCHハク、ビャク