bệnh ám ảnh
danh từ
1.きょうふしょう 「恐怖症」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bệnh ám ảnh

1. (bệnh) ám ảnh tin thắng trận
吉報恐怖(症)
2. bệnh sợ hoa (bệnh ám ảnh về hoa)
花恐怖(症)
3. (bệnh) sợ tiếng ồn (bệnh ám ảnh về tiếng ồn)
音響恐怖(症)
4. (bệnh) sợ trường học (bệnh ám ảnh về trường học)
学校恐怖(症)

Kanji liên quan

KHỦNGキョウ
BỐフ、ホ
CHỨNGショウ