bệnh bại liệt
danh từ
1.ポリオ​​
2.ポリア​​

Thảo luận, đóng góp