bệnh bại liệt
1.ポリア​​
danh từ
2.ポリオ​​

Thảo luận, đóng góp