bệnh cùi hủi
danh từ
1.てんけいびょう 「天刑病」 [THIÊN HÌNH BỆNH]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HÌNHケイ
THIÊNテン
BỆNHビョウ、ヘイ