bệnh mất trí
danh từ
1.アルツハイマー​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bệnh mất trí

1. càng ăn nhiều mỡ động vật, nguy cơ mắc bệnh tâm thần (bệnh mất trí, bệnh đãng trí) càng cao
より多くの動物性脂肪を食べれば、アルツハイマー痴呆にかかる確率も高くなる
2. bệnh nhân mắc bệnh tâm thần (bệnh mất trí, bệnh đãng trí)
アルツハイマーの患者
3. ăn cá có nhiều mỡ sẽ giúp phòng tránh mắc bệnh tâm thần (bệnh mất trí, bệnh đãng trí)
脂肪分の多い魚をたくさん食べると、アルツハイマー痴呆の予防になるようだ