bệnh nguy hiểm
câu, diễn đạt
1.きとく 「危篤」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NGUY
ĐỐCトク