bệnh sạn thận
1.せきり 「赤痢」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

XÍCHセキ、シャク
LỴ