bệnh tê phù
câu, diễn đạt
1.かっけ 「脚気」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KHÍキ、ケ
CƯỚCキャク、キャ、カク