bệnh thấp khớp
câu, diễn đạt
1.リューマチ​​

Thảo luận, đóng góp