bệnh tinh thần
câu, diễn đạt
1.せいしんびょう 「精神病」 [TINH THẦN BỆNH]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TINHセイ、ショウ、シヤウ
BỆNHビョウ、ヘイ
THẦNシン、ジン