bệnh vảy nến
câu, diễn đạt
1.はくろうびょう 「白蝋病」 [BẠCH ? BỆNH]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẠCHハク、ビャク
BỆNHビョウ、ヘイ