bệnh viện
danh từ
1.びょういん 「病院」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bệnh viện

1. nằm viện
病院に入院する

Kanji liên quan

BỆNHビョウ、ヘイ
VIỆNイン