béo ị
tính từ
1.だぶだぶ​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ béo ị

1. béo ị
贅肉が〜している