béo phục phịch
tính từ
1.だぶだぶ​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ béo phục phịch

1. béo phục phịch
贅肉が〜している