bếp nướng
danh từ
1.ヒータ​​
2.ヒーター​​

Thảo luận, đóng góp