bếp thổi cơm
danh từ
1.すいはんき 「炊飯器」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

XUYスイ
PHẠNハン
KHÍ