bị cách chức
động từ
1.しくじる​​

Thảo luận, đóng góp