bị cáo
danh từ
1.ひこく 「被告」​​
2.ひこくにん 「被告人」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CÁOコク
NHÂNジン、ニン
BỊ