bị chìm sâu
động từ
1.どっぷりとつかる​​

Thảo luận, đóng góp