bị rụng răng
câu, diễn đạt
1.はがぬける 「歯が抜ける」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

XỈ
BẠTバツ、ハツ、ハイ