bi sầu
1.ひたん 「悲嘆」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THÁNタン
BI