bị thiệt hại do thiên tai
câu, diễn đạt
1.てんさいにひさいする 「天災に被災する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THIÊNテン
TAIサイ
BỊ