bi tráng
tính từ
1.ひそう 「悲壮」​​
danh từ
2.ひそう 「悲壮」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRÁNGソウ
BI