bị ức chế tâm lý
câu, diễn đạt
1.プレッシャーがかかる​​

Thảo luận, đóng góp